სათამაშო ბიზნესის ლიცენზირება კურასაოზე
ჩვენ დაგეხმარებით ყველა იმ საკითხის გადაწყვეტაში, რომელიც ეხება თქვენი კომპანიის ორგანიზაციასა და მუშაობას  სათამაშო ონლაინ-ინდუსტრიაში, მაგალითად:
 • სათამაშო კომპანიის შექმნა–მფლობელი კომპანიის ინკორპორირება

 • ფუნქციონირებადი კომპანიის ინკორპორირება 

 • ონლაინ-თამაშობებისთვის კურასაოს სუბლიცენზიის მიღება.

 • ჩვენი მომსახურება Curacao სათამაშო ლიცენზიისთვის

არსებობს კურასაოს ლიცენზიის ორი ტიპი- ძირითადი ლიცენზია და სუბლიცენზია. ორივე მათგანი ეძლევა სათამაშო ოპერატორებს და  ანიჭებს  ერთნაირ საბაზო უფლებებს სათამაშო ბიზნესის სხვადასხვა ტიპებისთვის. მაგრამ მათ შორის არის მკაფიო სხვაობა: ძირითადი ლიცენზიის შეძენის შემთხვევაში ოპერატორს შეუძლია სხვა კომპანიებს შესთავაზოს სუბლიცენზია, მაშინ, როცა  სუბლიცენზიის მფლობელს ასეთი უფლება არ აქვს.   

 

ძირითადი ლიცენზია: კომპანიას ანიჭებს სათამაშო ონლაინ-საქმიანობის განხორციელების უფლებას და აძლევს საშუალებას საქმიანობის ნება დართოს მესამე პირებს  სუბლიცენზირების მეშვეობით  ძირითად ლიცენზიაში გაწერილი პასუხისმგებლობებისა და პირობების გათვალისწინებით.  

 

ძირითადი ლიცენზიის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე, აღნიშნული ბრძანების მიღება  ეფუძნება   ნიდერლანდების ანტილიის კუნძულების იურისკონსულტის მიერ შეტანილ დოკუმენტაციას.  უკანასკნელ პერიოდში კურასაოს ძირითადი ლიცენზიის მიღება  უკიდურესად გართულდა.

 

სუბლიცენზია: ანიჭებს ონლაინ-თამაშობების ორგანიზაციისა და ჩატარების იგივე უფლებებს კანონით დადგენილი წესით, მაგრამ  არ აძლევს საშუალებას სუბლიცენზია მისცეს  მესამე პირებს.

სუბლიცენზიის მისაღებად  ოპერატორი  უნდა შეესაბამებოდეს გარკვეულ საბაზო კრიტერიუმებს.

შესაბამისობა დიუ-დილიჯენსის და KYC (იცნობდე შენს კლიენტს) მოთხოვნებთან, საბოლოო ბენეფიციარული მესაკუთრის  (UBOs) სრული იდენტიფიკაცია,  შესაბამისი ცნობა UBOs -ს შესახებ  და შესათავაზებელი თამაშობების დაწვრილებითი, გამჭვირვალე აღწერა.   

სათამაშო ონლაინ ოპერატორებს შეუძლიათ მიიღონ სუბლიცენზია, რათა განახორციელონ სათამაშო საქმიანობა  ინტერნეტში  ნიდერლანდების ანტილიის კუნძულებიდან. პირველი ორი წლის განმავლობაში ლიცენზია  ანაზღაურდება  ყოველთვიურად. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ გადასახდელი თანხის ოდენობა შეიძლება შეიცვალოს. 

კურასაოს ლიცენზიის მიღების უპირატესობა:

კურასაო ცნობილია, როგორც მსოფლიოში ყველაზე ძველი, პოლიტიკურად სტაბილური და საიმედო ლიცენზიის  გამცემი იურისდიქცია.

კურასაო გთავაზობთ სხვა იურისდიქციებთან შედარებით მისაღებ გადასახადებს.

კურასაო ცნობილია თავისი ობიექტურობით სადავო სიტუაციების განხილვისას.

კურასაოს ერთი ლიცენზია კომპანიას საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღოს  ფსონების მიღებაში, კაზინოში, პოკერში, ლატარეასა და სათამაშო ბიზნესის სხვა სახეობებში, არ მოითხოვს ლიცენზიის მიღებას ყოველი მათგანისთვის. 

კურასაოს ლიცენზიის შეძენა ღირს უფრო იაფი, ვიდრე სხვა იურისდიქციებში.

კურასაოში სამართლებრივი რეგულირება  ნაკლებადაა გართულებული ბიზნესისთვის, რაც  ოპერატორებს  აძლევს მოქმედების გარკვეულ თავისუფლებას. კურასაოს ინფრასტრუქტურა გთავაზობთ მომსახურების ფართო სპექტრს  ონლაინ-თამაშობების ოპერატორებისა და პროვაიდერებისთვის- ხშირი ღრუბლოვანი სერვისები , ინდივიდუალურად გამართული  სერვერები, ასევე ჰოსტინგის სხვა ვარიანტები.  

სათამაშო საქმიანობის ყველა სახეობა არ მოითხოვს  კომპანიის ორგანიზაციას კურასაოში., თუმცა მისმა დაფუძნებამ აქ შეიძლება მოგცეთ საშუალება შეიტანოთ საბუთები ე-ზონის (E-Zone) ნებართვის მისაღებად.  

ე-ზონის (E-Zone) ნებართვას გააჩნია შემდეგი უპირატესობები:

 • 0% გადასახადი ფსონებისგან მიღებულ საერთო შემოსავალზე  

 • 2% გადასახადი ორგანიზაციის შემოსავალზე   ე-ზონაში (E-Zone), რომელიც იცავს საქმიანობის აღწერილ სახეობას.   

 • დღგ-ს, გაყიდვების გადასახადის და შემოტანაზე ბაჟის არარსებობა

 • ანგარიშიდან მოგების გატანაზე შეზღუდვების არარსებობა.

 •  

 • ლიცენზიები  სათამაშო ბიზნესის სხვადასხვა სახეებისთვის

BetProduct გთავაზობთ კურასაოს ლიცენზიას — კომპლექსური გადაწყვეტა  ნებისმიერი სახის გემბლინგისთვის:

 • ონლაინ კაზინო

 • სპორტბუკ

 • პოკერ რუმ

 • ვირტუალური სპორტი

 • ლატერეა

 • ბინგო

 • კრიპტოვალუტის კაზინო

 • აკრძალული ტერიტორიები: აშშ, საფრანგეთი, კურასაო, ნიდერლანდები.

რა ღირს კურასაოს ლიცენზია?
კურასაოს ლიცენზიისა და კომპანიის ღირებულება
EUR 18,500 წელიწადში ორი დომენისთვის
სუბლიცენზიის ღირებულება  6499 EURO წელიწადში ორი დომენისთვის